2023 GFN 청취율 및 청취형태 설문조사2023-09-04T15:23:36+09:00

URL을 복사한후 친구에게 알려주세요 : http://sulmun.co.kr/gfn

Copy URL and share with friends : http://sulmun.co.kr/gfn

複製網址並告訴您的朋友 : http://sulmun.co.kr/gfn

Sao chép URL và nói với bạn bè của bạn : http://sulmun.co.kr/gfn

 

———————————————————-

GFN 청취율 및 청취행태 설문조사 안내

GFN에서 내 외국인을 대상으로 GFN에 대한 청취율 및 청취행태를 조사하고 있습니다.

많은 참여와 관심 부탁드립니다.

○ 참여대상 : GFN 청취자 및 GFN에 관심있는 내외국인

○ 조사기간 : 9월~10월중에 실시하며 목표인원이 채워지면 마감됨

○ 사은품제공 : 설문에 참여하시고 핸드폰번호를 남겨주시면 조사완료후 모바일 커피쿠폰을 1인 1매 드림 (10월중 일괄발송예정)

○ 조사진행 : 코리아정보리서치(KIR)

○ 조사주관 : 광주영어방송(GFN)

———————————————————-

GFN Audience Research on Ratings and Listening Behavior

GFN is conducting a survey of both Korean and foreign residents on the radio ratings of GFN and its audience’s listening behavior.

We would be grateful for your interest and support.

○ Survey targets : GFN listeners or those who are interested in GFN (both Korean and foreign residents)

○ Survey Period: It is conducted between September and October and ends when the target number of people is reached.

○ Gifts: Please leave your mobile phone number after completing the questionnaire, and we’ll send you a Starbucks coffee coupon. (Sent in september)

○ Conducted by Korea Information Research(KIR)

○ Hosted by Gwangju Foreign Language Network (GFN)

———————————————————-

GFN收听率及收听情况问卷调查指南

GFN现正在针对国内外人群就收听率及收听情况展开问卷调查。

○ 参与对象:GFN听众及关注GFN的国内外人群

○ 调查期限:它在九月至十月之间进行,并在达到目标人数时结束

○ 提供参与赠品:参与问卷调查留下手机号码,待调查结束后将会为每人送上一张手机咖啡饮券 (预计9月寄出)

○ 调查执行:韩国信息调查(KIR)

○ 调查主管 : 光州英语广播(GFN)

———————————————————-

Bản hướng dẫn về khảo sát tỷ lệ nghe đài và hành vi nghe đài GFN

Đài GFN đang thực hiện một cuộc khảo sát về tỷ lệ nghe đài và hành vi nghe của người nước ngoài.

Chúng tôi mong rằng sẽ nhận được nhiều sự tham gia của quý vị.

○ Đối tượng tham gia: Người nước ngoài đang nghe đài GFN hoặc quan tâm đến đài GFN

○ Nó được tiến hành trong khoảng thời gian từ tháng 9 đến tháng 10 và kết thúc khi đạt được số lượng người mục tiêu.

○ Quà tặng: Quý vị tham gia khảo sát và để lại số điện thoại, chúng tôi sẽ tặng quý vị một phiếu quà tặng cà phê (Dự kiến ​​giao hàng vào tháng 9)

○ Đơn vị tổ chức điều tra: Nghiên cứu Thông tin Hàn Quốc (KIR)

○ Đơn vị tiến hành điều tra: Đài phát thanh tiếng nước ngoài thành phố Gwangju (GFN)